خانم دکتر مروئه وامقی روانپزشک و استادیار (دبیرگروه) دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، فعال در حوزه پژوهش در مورد کودکان کار و خیابان نسبت به شرکت و سخنرانی در سمینار کودکان کار اعلام حضور نمودند.