هفتمین خانه ایرانی جمعیت امام علی (ع) شهریور 1392 در محله شهناز بندرعباس افتتاح گردید.