با همکاری گروه ادبی دانشگاه تهران و گروه ادبی دانشگاه شریف و حضور برخی از شعرای برجسته کشورمان با هدف