سومین خانه ایرانی جمعیت در سال 1388 در راستای طرح کودکان بی کتاب، برای حمایت از کودکان کار محروم از تحصیل، در محله خاکسفید در شرق تهران تاسیس شد. این خانه در طول هفته به آموزش نزدیک 60 کودک محروم از تحصیل اقدام می کند. کودکان علاوه بر خدمات آموزشی در این خانه از خدمات تغذیه رایگان، خدمات هنری و ورزشی، حقوقی، مددکاری، پزشکی و روان شناسی بهره مند می شوند. تمرکز این خانه بیشتر بر روی کودکانی است که به نوعی قربانی اعتیاد والدین شان گردیده اند و خانواده، از این بیماری رنچ می برد.