دومین خانه ایرانی جمعیت است که در سال 1388 در منطقه پیشوای ورامین تاسیس شد. این خانه به کودکان محروم و نیازمند یاری خدمات امدادی آموزشی، تغذیه، هنری و ورزشی ارائه می کند. نزدیک به 50 کودک تحت پوشش خدمات امدادی و حمایتی این خانه می باشند. در این منطقه اعتیاد و پیامدهای آن یکی از معضلات اصلی تهدید کننده کودکان و خانواده های آنان می باشد.