اولین خانه ایرانی جمعیت امام علی (ع) در سال 1384، فعالیت خود را در محله مولوی در جنوب شهر تهران آغاز کرد. این خانه ایرانی مرکز خدمات رسانی امدادی به کودکان و بانوان تحت پوشش و همچنین به عنوان دفتر مردمی جمعیت، مرکز فعالیت ستادی اعضا می باشد. در حال حاضر این خانه ایرانی، تمرکز بر فعالیتهای آموزشی، به خصوص در زمینه دروس کودکان و آموزشهای فوق برنامه دارد. همچنین اتاق موسیقی جمعیت در این خانه واقع شده است. این خانه در بسیاری از موارد، نیازهای آموزشی سایر خانه های جمعیت را به لحاظ نیروی انسانی و امکانات، پوشش می دهد.