چهارمین خانه ایرانی جمعیت در سال  1389، فعالیت خود را در منطقه شهر ری در جنوب شهر تهران آغاز کرد. این خانه ایرانی مرکز خدمات رسانی امدادی به کودکان و بانوان تحت پوشش در این محله می باشد. در این خانه ایرانی، خدمات امدادی آموزشی، فرهنگی، هنری، درمانی و روان شناسی به کودکان و خانواده های آنان ارائه می شود. این خانه نزدیک به 25 خانواده و کودکان آنها را تحت پوشش خدمات خود دارد