خانه ایرانی لب خط چهاردهمین خانه ایرانی جمعیت امام علی در ایران و دهمین خانه ایرانی در شهر تهران می باشد که در دی ماه 1392 فعالیت خود را آغار نموده است.

لب خط در نزدیکی میدان شوش تهران واقع است و از مناطق محل سکونت کودکان محسوب می شود.تاکنون کودکان کار و محروم از تحصیل و بدون شناسنامه زیادی در این منطقه شناسایی شده اند.در همین راستا جمعیت امام علی تصمیم به ایجاد یک خانه ایرانی  برای کودکان این منطقه گرفت.