هنر درمانی(آرت تراپی) نوعی روش روان درمانی است که از طریق هنر(نقاشی، مجمسه سازی، موسیقی، تئاتر و یا دیگر فعالیت‌های هنری) اعمال می‌شود تا بدین طریق بتوان برخی از مشکلات و ناراحتی‌های روانی فرد را درمان کرد یا کاهش داد. در هنر درمانی احساسی که به وجود می‌آید احساس آرامش و اعتماد به نفس است.