طرح یلدا در کوچه‌های فقر:


همایش بخشش(ویژه نجات صفر از اعدام)