• کارگاه پیشگیری از ایدز
  • کارگاه مددکاری کودکان کار
  • کارگاه آموزشی الفبا به کودکان
  • کارگاه team working
  • کارگاه ارتباط با خانواده کودکان کار(مددکاری)