تدوین نتایج سمینار با موضوعیت آسیب شناسی معضل کار کودک و آینده پیش روی این معضل به همراه جمع بندی راهکار های موجود در راستای رفع کار کودکان و پیشگیری از معضلات این قشر در قالبهای علمی و تخصصی و انتشار آن ها در قالب کتابی که بتوان به عنوان مرجعی در زمینه کار کودکان به آن استناد کرد.