1 - تعریف معضل کار کودکان ،آسیب شناسی روانی- رفتاری و ریشه یابی آن 
2 - مذاکره و ارائه مشورت به مسئولین ذیربط در مواجهه با این مسئله و ارزیابی برنامه های  اجرا شده توسط آنان 
3 - مخاطب قرار دادن اساتید و دانشجویان و بهره گیری از امکانات آنان در حوزه های اجتماعی- فرهنگی 
4 - بررسی برنامه های حمایتی ،آموزشی و .... انجام شده توسط سازمان های مردم نهاد در جهت رفع این معضل
5 - بررسی حوزه قوانین و مقررات موجود در حمایت از این کودکان 
6 - معرفی فعالیت های آتی در زمینه حمایت از کودکان کار و پیشگیری از معضلات پیش روی آنان